Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Van De Louw Montage & Onderhoud.

Laatst gewijzigd op: 1 januari 2020

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Van De Louw Montage & Onderhoud, gevestigd aan Hooglandstraat 20 , 5045 CM , Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60199989, ook te vinden op www.vdlmontage.nl.
Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
Offerte: een schriftelijk aanbod van Van De Louw Montage & Onderhoud.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Van De Louw Montage & Onderhoud een Overeenkomst heeft gesloten.
Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Van De Louw Montage & Onderhoud zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
Partij(en): Van De Louw Montage & Onderhoud en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Van De Louw Montage & Onderhoud, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Van De Louw Montage & Onderhoud heeft aanvaard.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Alle Offertes en andere aanbiedingen van Van De Louw Montage & Onderhoud zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Van De Louw Montage & Onderhoud en het voldoen aan de daarbij door Van De Louw Montage & Onderhoud gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van De Louw Montage & Onderhoud onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

Van De Louw Montage & Onderhoud zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Van De Louw Montage & Onderhoud direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Van De Louw Montage & Onderhoud Opdrachtgever daarvan in kennis. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Van De Louw Montage & Onderhoud te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van De Louw Montage & Onderhoud aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Van De Louw Montage & Onderhoud worden verstrekt.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Van De Louw Montage & Onderhoud het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
Van De Louw Montage & Onderhoud is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.
Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
Van De Louw Montage & Onderhoud mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
Opdrachtgever failliet is verklaard;
Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

Opdrachtgever betaalt Van De Louw Montage & Onderhoud het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Van De Louw Montage & Onderhoud genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
Alle door Van De Louw Montage & Onderhoud genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Van De Louw Montage & Onderhoud het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Van De Louw Montage & Onderhoud gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Van De Louw Montage & Onderhoud Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
Van De Louw Montage & Onderhoud kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Van De Louw Montage & Onderhoud op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Van De Louw Montage & Onderhoud aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Van De Louw Montage & Onderhoud zolang Van De Louw Montage & Onderhoud geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Van De Louw Montage & Onderhoud worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.
Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Van De Louw Montage & Onderhoud kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Van De Louw Montage & Onderhoud en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
Opdrachtgever staat Van De Louw Montage & Onderhoud toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Van De Louw Montage & Onderhoud Werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van Van De Louw Montage & Onderhoud en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

Artikel 9. Meerwerk

Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Van De Louw Montage & Onderhoud mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Van De Louw Montage & Onderhoud zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Van De Louw Montage & Onderhoud stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
Artikel 10. Levering en levertijd

Door Van De Louw Montage & Onderhoud genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
Van De Louw Montage & Onderhoud behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
Van De Louw Montage & Onderhoud blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van De Louw Montage & Onderhoud, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Garantie

Van De Louw Montage & Onderhoud staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Van De Louw Montage & Onderhoud gegrond wordt geacht. Van De Louw Montage & Onderhoud zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
Een door Van De Louw Montage & Onderhoud, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Van De Louw Montage & Onderhoud heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Van De Louw Montage & Onderhoud verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Van De Louw Montage & Onderhoud.
Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Van De Louw Montage & Onderhoud en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van De Louw Montage & Onderhoud.
Van De Louw Montage & Onderhoud zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Van De Louw Montage & Onderhoud kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Van De Louw Montage & Onderhoud van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
De totale aansprakelijkheid van Van De Louw Montage & Onderhoud voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Van De Louw Montage & Onderhoud, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.
Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van De Louw Montage & Onderhoud aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
Aansprakelijkheid van Van De Louw Montage & Onderhoud jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Van De Louw Montage & Onderhoud gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Van De Louw Montage & Onderhoud meldt.
De aansprakelijkheid van Van De Louw Montage & Onderhoud met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Van De Louw Montage & Onderhoud onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Van De Louw Montage & Onderhoud ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van De Louw Montage & Onderhoud in staat is adequaat te reageren.
Opdrachtgever vrijwaart Van De Louw Montage & Onderhoud voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
Van De Louw Montage & Onderhoud kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Van De Louw Montage & Onderhoud in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Van De Louw Montage & Onderhoud is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

Van De Louw Montage & Onderhoud behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.vdlmontage.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Van De Louw Montage & Onderhoud kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Van De Louw Montage & Onderhoud. Van De Louw Montage & Onderhoud kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Van De Louw Montage & Onderhoud de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 16. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van De Louw Montage & Onderhoud gevestigd is.
Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Van De Louw Montage & Onderhoud is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Van De Louw Montage & Onderhoud of de bedrijfsactiviteiten van Van De Louw Montage & Onderhoud overneemt.
 

Naam: Van De Louw Montage & Onderhoud
Adres: Hooglandstraat 20 , 5045 CM , Tilburg
E-mailadres: Info@vdlmontage.nl
Telnr.: 013-2340422